GeŽnsceneerde fotografie: With arms wide open ... #3 (05/25).
Marjo van den Boomen - Photography © (2007).
Courtesy by KochxBos Gallery, Amsterdam.