Bibliotheek

Táiwan mínsú jìyì zhimei
Titelvariant:
Impressum:
nántóu xiàn: Táiwan sheng zhèngfu wénhuà chu
Jaar:
Min87 [1998]
Reeks:
Taal:
CHI
ISBN:
957-02-1174-1
Annotatie:
Editie:
ISSN:
Illustraties:
illustraties
Brontitel:
Formaat:
29 cm
Paginas:
405 pagina's
Attachement:
Titlesplit:
Xuchánghuì deng zuò ; Cáituán farén zhonghuá mínsú yìshù jijin huì zhubian
Trefwoord(en):
Auteur(s):
Xu Chánghuì
Stamboeknr(s):
76671
Táiwan